Allt om yrket revisor

En revisor hjälper både dig som privatperson och företagare med en rad olika tjänster. Generellt handlar det om att du får ett par extra ögon på din ekonomi som granskar och garanterar att det stämmer i balansräkningen inför deklaration till exempel. Vanliga tjänster som en revisor erbjuder är bokföring, hjälp med bokslut, deklaration, löneadministration och rådgivning.

Revisor och revisionsberättelse

Revision är en lagreglerad tjänst som skapar en trygghet för de som är intressenter i ett litet eller stort bolag. Revisionen gör intressenterna trygga genom att en revisor godkänt och garanterat bolagets revisionsberättelse. Det finns alltså en utomstående blick, revisorns, på bolagets ekonomi vilket granskar den så att allt är som det ska och enligt vad företaget eller bolagets egna siffror.

Revisorns historia

Sedan 2010 så finns något som kallas för frivillig revision, det innebär att mindre företag och bolag inte behöver använda sig utav en auktoriserad revisor för sin redovisning utan kan hantera den själva via ett eget redovisningsprogram till exempel. Problemen kan dock uppstå då det inte är alltid företagaren har tillräckliga kunskaper om redovisning som en revisor har och därför ändå behöver kontakta en revisor. Det sägs att behovet av bokföring och revisorer som kunde bokföring var det som drev matematiken framåt. I kända orter för handel som Venedig har bokföring använts sedan senare medeltid och renässans.

Utbilda sig till revisor

Utbildningen till revisor består av praktik och teori under en åtta år lång utbildning. Den teoretiska delen av revisorsutbildningen sker på universitet eller högskola och ska resultera i kandidatexamen. Den längre praktiska utbildningen ska pågå minst 3 kalenderår och ske under handledning av en auktoriserad revisor. Många gör sin praktiska utbildning på revisionsbyrå som revisionsassistent.

Vanliga tjänster hos en revisor

Hos en revisor och redovisningskonsult kan man få hjälp mer mer än att bara göra årsbokslut. Nedan är en lista på andra vanliga tjänster hos en revisor:

  • Revision och revisionsberättelse
  • Bokföring och kontinuerlig redovisning
  • Bokslut och årsredovisning
  • Skattedeklarationer och momsdeklarationer
  • Inkomstdeklaration bolag
  • Löneadministration
  • Kundreskontra
  • Fakturering
  • Fakturapåminnelser


En svensk revisor

I Sverige är alla auktoriserade revisorer granskade av Statliga Revisorsnämnden (RN) som var femte år på nytt granskar de som vill kalla sig för en godkänd revisor eller en auktoriserad revisor. Inför var femte år så gör RN en ny bedömning av revisorns redbarhet och yrkesverksamhet. En auktoriserad revisor ska enligt lagen anmäla om det finns misstanke för brott. Det kan till exempel handla om penningtvätt eller finansiering av terroristverksamhet.

För att bli auktoriserad revisor enligt Svenska Revisorsnämnden så krävs det att du har en revisorsexamen eller en högre revisorsexamen. Uppfyller du inte Revisorsnämndens kriterier kan du inte bli auktoriserad.

Skillnad på revisor och redovisningskonsult

Begreppen revisor och redovisningskonsult kan ibland vara svåra att förstå skillnaden mellan. En redovisningskonsult arbetar med ett företags löpande redovisning som till exempel bokföring och löneadministration. En revisor arbetar med att granska de uppgifter som ett företag redovisar och kan därför inte också arbeta med dem under löpande tid.